นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

การรับประกันสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ให้การรับประกันสินค้าเพื่อเคลมมีผลต่อเมื่อได้ทำการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์แล้วเท่านั้น

( สามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ที่นี้ )

โดยเงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัท 9 เอ็น เอช แอล จำกัด มีดังนี้

1. บริษัท 9 เอ็น เอช แอล จำกัด จะรับประกันให้กับผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ หรือ 20 เดือนนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน และไม่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
    1.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปกติ เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, น้ำเคมีที่เป็นกรดด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากท่อปะปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั้ม, การขนส่ง
    1.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
    1.3 การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจนเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
    1.4 การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิม หรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
    1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดติดตั้ง หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
    1.6 การเสียหายอันเกิดจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
    1.7 หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย
    1.8 ถอด/รื้อใบประกันสินค้า
2. การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
3. ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกัน/อีเมล์ยืนยันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ หรือขอการรับประกัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ
4. ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันพิเศษดังกล่าว แต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ
5. กรณีใบรับประกัน/อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกฉบับใหม่ให้
6. ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทางบริษัทฯจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
7. การตัดสินใจของบริษัท 9 เอ็น เอช แอล จำกัด ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใดๆในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะทำการดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังได้รับการชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ลูกค้าเลือกเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อบริษัทฯ ขนส่งที่ต้องการได้ไว้ที่ข้อความเพิ่มเติม โดยรายละเอียดค่าขนส่งสินค้า จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

กรณีซื้อปลีก

สั่งซื้อ < 1,000 บาท ค่าขนส่ง 100 บาท/ออเดอร์

สั่งซื้อ > 2,001 บาท ค่าขนส่ง 75 บาท/ออเดอร์

สั่งซื้อ > 5,001 บาท ค่าขนส่ง 0 บาท/ออเดอร์

ต้องการจัดส่งแบบ COD (เก็บเงินปลายทาง) +เพิ่ม 50 บาทจากราคาค่าขนส่ง

หากลูกค้าไม่แจ้งในรายการคำสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทฯขนส่งเอกชนตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดเตรียมเพื่อส่งสินค้า 1-3 วันทำการ

ระยะเวลาในการจัดส่งจากบริษัทฯขนส่งถึงปลายทาง 2-3 วันโดยประมาณ

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลการจัดส่ง/สินค้าที่จัดส่งมีความล่าช้า/ยังไม่ได้รับสินค้า สามารถนำหมายเลข Order ที่ได้รับหลังจากสั่งซื้อ สอบถามทาง 9NHLPUMP  ในเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. ผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้
Line: @9NHLPUMP(มี@)  Email : contact@9nhlpump.theadds.co หรือที่เบอร์ 097-464-9324

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

บริษัทฯ จะทำการยกเลิกการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าไม่สามารถจัดส่งตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

2.สินค้ายังไม่ถูกดำเนินการจัดส่งไปยังบริษัทฯ ขนส่ง

นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

การคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

2.การแจ้งขอเงินคืนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

2.1 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท 9 เอ็นเอชแอล จำกัด
บริษัทจะทำการคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อรายการ ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ

2.2 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าตัดผ่านระบบบัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master Card )
จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วันทำการ
ตามแต่เงื่อนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตโดยมีการหักค่าธรรมเนียม Bank Charge เป็นจำนวน4จากยอดเงินที่ชำระเข้ามาซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของท่าน

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การคืน/เปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าทันทีหลังได้รับสินค้า หากพบว่าสินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย จะต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี กรณีไม่เกิน 7 วัน หลังสินค้าถูกส่งออกจากบริษัทฯ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อทำการขอเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ขนาดหรือรุ่นสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ –
  • เราต้องขออภัย หากเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ หากมีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผิดขนาดหรือรุ่นสินค้า เรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า
   • สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง ผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งที่น่าเชื่อถือ โดยเก็บหลักฐานใบเสร็จค่าส่งไว้เคลมเงินคืนจากบริษัทฯได้ 
   • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ผู้ขายจะดูแลการขนส่งและรับผิดชอบค่าจัดส่ง โดยลูกค้าตกลงนัดหมายวันเข้ารับคืนสินค้ากับบริษัทฯได้โดยตรง 
 • สินค้าชำรุด บกพร่อง โดยสาเหตุจากโรงงานการผลิต
  • เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าถูกต้อง สมบูรณ์ เราพยายามอย่างดีที่สุด ในการตรวจเช็คสินค้าทุกชิ้น ทุกครั้ง ทุกออเดอร์ ก่อนจัดส่งออกจากคลังสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าพบความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ “ก่อนการติดตั้งใช้งานจริง” ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าได้ หากสินค้าได้ถูกติดตั้งและใช้งานไปแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้าให้ทุกกรณี
   • สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง ผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งที่น่าเชื่อถือ โดยเก็บหลักฐานใบเสร็จค่าส่งไว้เคลมเงินคืนจากบริษัทฯได้ 
   • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ผู้ขายจะดูแลการขนส่งและรับผิดชอบค่าจัดส่ง โดยลูกค้าตกลงนัดหมายวันเข้ารับคืนสินค้ากับบริษัทฯได้โดยตรง 

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้งาน ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้ลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือน

หากลูกค้าประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน 9nhlpump.com กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยนสินค้า ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อแจ้งความจำนงมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 9NHLPUMP  ในเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. ผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้ Line: @9NHLPUMP(มี@)  Email : contact@9nhlpump.theadds.co 

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

เพื่อความสะดวกในการอนุมัติ โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่งทางช่องทางที่ท่านต้องการติดต่อ

 • ใบเสร็จการชำระเงิน
 • เลขที่ออเดอร์

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ และติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 3

การจัดส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยน

การส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า บริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน และทำการจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนใหม่

หลังจากบริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าแล้ว ทำการตรวจเช็คความเรียบร้อย บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้ท่านใหม่ภายใน 1-3 วันทำการ หลังได้รับสินค้า

ขออภัยครับ โปรดทราบบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ เพื่อทางเราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดครับ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง 9nhlpump.com / Line Official @9NHLPUMP เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆเมื่อเห็นสมควร